Menu Close

โกดังสำเร็จรูป

  • หมดปัญหาเรื่องการก่อสร้างล่าช้า ใช้ระบบสกรูในการติดตั้งเพื่อความรวดเร็ว
  • ใช้โปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรที่แม่นยำ ไม่มีการตัดหรือการเชื่อมหน้างานหมดปัญหาเรื่องสนิม เหล็กที่ใช้ผลิตมาจากเหล็กกล้า มีชั้นเคลือบเป็นโลหะผสม
  • สามารถทำให้ประหยัดโครงสร้างฐานราก แรงงานและเวลา ไม่มีการตัดหรือการเชื่อมหน้างาน

ผลงานของเรา


 

 

คลังสินค้า KPD Ayutthaya

Learn More

Buriram Warehouse

Learn More

Nimiworld Project

Learn More