Menu Close

ราวกันตก ( HANDRAIL )

ราวกันตก  คือ องค์ประกอบหนึ่งของบ้านหรืออาคารที่แสดงขอบเขตและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายจากการพลัดตกได้ ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณบ้าน รูปแบบของราวก็สามารถออกแบบให้ดูสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับตัวบ้าน วัสดุ สัมผัสที่เลือกใช้ก็ส่งผลกับผู้อยู่อาศัยเวลาที่ใช้งาน